WB - Edif

Osnovne informacije:

EDIF predstavlja zajedničku inicijativu Europske unije, međunarodnih financijskih institucija, bilateralnih partnera i javnih institucija iz zemalja Zapadnog Balkana. U rad platforme uključeno je 27 međunarodnih, regionalnih i lokalnih aktera, uključujući Europsku investicijsku banku (EIB), Europski investicijski fond (EIF), Europsku banku za obnovu i razvoj (EBRD), Svjetsku banku (WB), OECD, KfW, DEG, OeEB i Republiku Italiju. Program je usmjeren na podršku ekonomskom razvoju u sedam zemalja Zapadnog Balkana: Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Sjeverna Makedonija, Crna Gora, Srbija, i Kosovo*.

EDIF je usmjeren na podršku malim i srednjim poduzećima (MSP) kroz poboljšanje mogućnosti za pristup financijama, te razvoj održivog tržišta rizičnog kapitala dugoročno. EDIF, također, promovira reforme za kreiranje neophodnog okruženja koje podržava razvoj malih i srednjih poduzeća.

Generalno upravljanje EDIF-om je povjereno EDIF savjetodavnoj grupi (PAG), koju čine predstavnici međunarodnih financijskih institucija, bilateralnih donatora I javnih institucija iz zemalja korisnica. Ovo tijelo donosi strateške odluke vezane za implementaciju EDIF-a.

Struktura EDIF-a:

EDIF čine četiri stupa:

Stup 1: Kapitalno financiranje

Unutar ovog stupa dostupna su dva kapitalna fonda od kojih je jedan namijenjen inovativnim poduzećima u ranim fazama razvoja, a drugi poduzećima u kasnijim fazama razvoja i fazi ekspanzije:

 a) ENIF – Fond za inovativna poduzeća (Enterprise Innovation Fund)

 Fondom upravlja South Central Ventures, a više detalja možete naći na linku:

 http://www.wbedif.eu/for-entrepreneurs/enterprise-innovation-fund-enif/

 

 b) ENEF - Fond za razvoj poduzeća (Enterprise Expansion Fund)

 Fondom upravlja EBRD, a više detalja možete naći na linku:

 http://www.wbedif.eu/for-entrepreneurs/enterprise-expansion-fund-enef/

  

Stup 2: Kredit na jamstva za mala i srednja poduzeća

Stup uključuje jamstva i kontra-jamstva financijskim posrednicima na Zapadnom Balkanu za podršku malim i srednjim poduzećima s potencijalom za rast. Stupom upravlja Europski investicijski fond.

Više detalja na linku: http://www.wbedif.eu/for-entrepreneurs/guarantee-facility/

  

Stup 3: Kreditiranje malih i srednjih poduzeća

Ovaj stup je dodat strukturi EDIF-a 2017. godine. EBRD program konkurentnosti za mala I srednja poduzeća je prvi program koji se implementira u okviruovog stupa (SME Competitiveness Programme). 

  

Stup 4: Usluge podrške

 

Ovaj stup omogućava sveobuhvatan pristup razvoju privatnog sektora, kroz pružanje različitih mehanizama podrške koji zajedno s instrumentima financijske podrške doprinose kreiranju i rastu inovativnih malih i srednjih poduzeća visokog potencijala. Projekte unutar ovog stupa provode EIB, EBRD, Svjetska banka i OECD s ciljem kreiranja povoljne investicijske klime i održivih tržišnih uvjeta koji trebaju stvoriti mogućnosti za napredak malih i srednjih poduzeća.

Više detalja na linku: http://www.wbedif.eu/for-policy-makers/

  

Sudjelovanje BiH u EDIF-u:

 

EDIF je razvijen u okviru Investicijskog okvira za Zapadni Balkan (WBIF) i usvojen je od strane WBIF Upravnog odbora u studenom 2011. godine, a zvanično je pokrenut 5.12.2012. Peta godišnjica programa obilježena je u Sarajevu u studenom 2017. Tom prilikom predstavljen je primjer projekta koji se uzima za jedan od primjera najbolje prakse, a odnosi se naprojekat „Krajina Klasd.o.o.“ financiran kroz ENEF fond. Pored ovog projekta, u Bosni i Hercegovini je u okviru ENEF-a financiran i projekat „Dobrovoljni penzijski fond“. Ukupna vrijednost ova dva projekta i znosi 1,37 milijuna eura.

Pored toga, u okviru stupa kreditnih garancija, EIF je u Bosni i Hercegovini potpisao ugovor s ProCredit bankom d.d. ukupne vrijednosti 20 milijuna eura. Dodatno, u okviru stupa kreditiranja dvije transakcije ukupnog iznosa od 10 milijuna eura su potpisane s Unicreditbankom Banja Luka i UniCredit bankom Mostar u 2018. godini.

Više informacija o Instrumentu možete naći na sljedećem linku: http://www.wbedif.eu/about-wbedif/