Организациона структура

Galerija

Директор Дирекције руководи Дирекцијом, односно заступа и представља Дирекцију и има овлашћења и одговорности у вези са руковођењем Дирекцијом и усклађивањем рада у њој.

+ Више

Одјељење за подршку је самостална унутрашња организациона јединица у Дирекцији, која обавља послове неопходне за остваривање функција, програма и плана рада директора, координише иницијативе и послове у чијој реализацији учествује више организационих јединица Дирекције, координише послове средњорочног и годишњег планирања, праћења и извјештавања о раду Дирекције, обавља послове у домену интерног комуницирања у вези с остварењем функција директора као и послове информисања медија.   

+ Више

Сектор за стратегију и политике интеграција обезбјеђује и подржава учешће Дирекције у изради нацрта и приједлога политика, закона, осталих прописа и смјерница које се односе на успјешно испуњавање обавеза које за Босну и Херцеговину произлазе из процеса европских интеграција; координира активности органа власти у Босни и Херцеговини у вези са европским интеграцијама и надзор над провођењем њихових одлука; координира оперативне контакте Дирекције као главног партнера надлежних институција ЕУ у процесу европских интеграција, те координира сарадњу органа власти у Босни и Херцеговини са ЕК и осталим стручним тијелима ЕУ.

+Више

Сектор за усклађивање правног система Босне и Херцеговине са правном тековином Европске уније планира, координише, надзире, извјештава и предлаже мјере за усклађивање правног система Босне и Херцеговине с acquis-em, обезбјеђује стручну помоћ институцијама у Босни и Херцеговини у процесу усклађивања законодавства те провјерава усклађеност законодавства Босне и Херцеговине са правном тековином ЕУ.

+ Више

Сектор за људске ресурсе, правне, финансијске, информатичке послове и Писарницу организује и прати развој људских ресурса Дирекције, развија компетенције запослених провођењем стручног обучавања и усавршавања, обавља нормативно - правне и правне послове везане за радно - правно статус запослених, обавља све финансијско - рачуноводствене послове везане за буџет Дирекције и послове јавних набавки, планира развој и одржавање информатичког система, обавља послове електронског вођења Писарнице, Библиотеке, архиве и општих послова.

+ Више

Сектор за превођење из подручја европских интеграција пружа подршку институцијама Босне и Херцеговине у процесу европских интеграција, на начин да помаже испуњавање претприступних обавеза, обезбјеђује приступ преводима значајних правних докумената ЕУ, креира и одржава корпус знања и искуства о правном превођењу и развоју терминологије неопходне за усклађивање законодавства у Босни и Херцеговини с acquis-ем у периоду до и након приступања Босне и Херцеговине ЕУ.

+ Више

Сектор за програме помоћи за приступање ЕУ обавља послове који се односе на координацију и припрему стратешког планирања, програмирање, те провођење мониторинга, евалуације и извјештавања о претприступној помоћи ЕУ као и осталим програмима помоћи ЕУ Босни и Херцеговини. При томе дјелује као Канцеларија Државног координатора за претприступну помоћ, секретаријат Државном одбору за инвестиције кроз обављање стручних и административних послова и као пројектни партнер за Босну и Херцеговину у пројектима подршке управљању стратегијама ЕУ за различите регије и иницијативе. 

+ Више

Сектор за комуникације и обуке у области европских интеграција комуницира о процесу европских интеграција Босне и Херцеговине и активностима Дирекције и обавља послове обучавања у области европских интеграција. 

+ Више

Сектор за програме територијалне сарадње обавља послове који се односе на учешће  Босне и Херцеговине у програмима прекограничне и транснационалне сарадње ЕУ.

+ Више

Документ преглед
Органиграм преглед
Правилник о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији Дирекције за европске интеграције преглед
Правилник о унутрашњој организацији преглед
Одлука о оснивању Дирекције преглед