TAIEX

TAIEX (Technical Assistance and Information Exchange)

TAIEX је инструмент Европске комисије за пружање краткорочне техничке помоћи и размјену информација јавној управи државама у процесу приступања Европској унији као и новим државама чланицама, у подручју усклађивања са законодавством ЕУ и његовом проведбом. УлогаTAIEX-a је посредовање између стручњака и корисника. Стручњаци који учествују у TAIEXинструменту су искључиво из држава чланица Европске уније.

Они су најчешће представници администрације државе чланице ЕУ и/или институција ЕУ, али могу бити ангажовани и стручњаци са појединих универзитета.

Дирекција за европске интеграције Вијећа министара Босне и Херцеговине је генерални координатор свих ТАИЕX активности за Босну и Херцеговину.

ТАИЕX у Босни и Херцеговини могу користити:

Ø  државни службеници упослени у јавној управи (државни ниво, ентитети и Брчко Дистрикт БИХ);

Ø  правосудни органи и агенције за провођење закона;

Ø  чланови парламента и државни службеници упослени у парламентима или законодавним тијелима;

Ø  представници професионалних и привредних удружења која заступају друштвене партнере, те представници синдикалне организације и удружења послодаваца.

TAIEX не обезбјеђује директну подршку цивилним друштвима, приватним лицима или појединачним предузећима.

Помоћ у оквиру TAIEX-a пружа се на неки од сљедећих начина:

Радионице, семинари или конференције се организују за веће групе представника земаља корисника по поглављима acquis-a, на којима експерти држава чланица Европске уније представљају искуства из одређеног подручја законодавства Европске уније. Семинари и радионице могу бити организовани за представнике само једне земље кориснице, или то могу бити мултилатерални семинари, радионице и конференције на којима се пружа и могућност размјене искустава земаља корисница. Овај вид помоћи организује се у трајању од једног до три дана.

Студијске посјете пружају могућност да делегација од максимално три представника, који се баве одређеним питањем, одлази у студијску посјету у неку од земаља чланица ЕУ у трајању од максимално пет дана, с циљем директног упознавања са праксом примјене неког конкретног дијела прописа ЕУ. Студијске посјете се фокусирају на техничка питања у вези са проведбом acquis-a.

Боравак стручњака је вид помоћи када на захтјев земље кориснице, експерт/и држава чланица Европске уније бораве до 5 дана, у институцији земље корисника, са мањом групом представника, у циљу пружања детаљних савјета у погледу преношења, примјене или проведбе одређених правних прописа Европске уније.

Серија догађаја је облик TAIEX помоћи који омогућава сукцесивно кориштење различитих видова помоћи или једног те истог више пута с тим да је неопходно да постоји тематска веза. Подносиоцу захтјева умјесто подношења више апликација омогућено је да путем једног обрасца аплицира за више видова помоћи.

Након што корисник одлучи за који модалитет помоћи ће аплицирати, потребно је попунити одговарајућу апликацију на енглеском језику и доставити је Дирекцији за европске интеграције на е-маил адресу: taiexbih@dei.gov.ba

Уколико је апликација правилно попуњена, Дирекција за европске интеграције апликацију просљеђује Уреду ТАИЕX-а у Брисел.

Уколико је апликацију потребно допунити/исправити, Дирекција за европске интеграције враћа подносиоцу апликацију на дораду те обезбјеђује стручну помоћ при кориговању апликације. 

+ Више

КОРИШТЕЊЕ TAIEX ИНСТРУМЕНТА ПОМОЋИ У УСЛОВИМА ПАНДЕМИЈЕ ЦОВИД-19

С циљем наставка што успјешније реализације TAIEX инструмента помоћи у вријеме пандемије узроковане COVID 19, већинаTAIEX догађаја, гдје је могуће ће се одвијати онлине. У ту сврху израђен је водич за онлине догађаје који је доступан на сљедећем линку:

Manual for online TAIEX events without interpretation

Европска комисија је идентификовала приоритетне секторе интервенције. Апликације из наведених сектора ће имати приоритет у реализацији и подносит ће се путем посебног обрасца који је доступан на сљедећем линку:

Simplified application form for COVID-related TAIEX requests

Попуњен образац се према устаљеној процедури доставља Дирекцији за европске интеграције на е-маил taiexbih@dei.gov.ba која ће исти након провјере, прослиједити даље Уреду TAIEX-a u Брисел.

+ Више

Документ преглед
TAIEX obrazac преглед
Uputstvo za popunjavanje obrasca TAIEX aplikacije преглед
TAIEX vodič za učesnike преглед
TAIEX vodič za učesnike na multilateralnim seminarima/radionicama преглед
TAIEX uputstvo za koorganizatore seminara преглед
Manual for online TAIEX events without interpretation - COVID – related TAIEX requests: преглед
Simplified application form for COVID-related TAIEX requests - COVID – related TAIEX requests преглед