IPA III

IPA III je treća generacija instrumenta pretpristupne pomoći Evropske unije zemljama Zapadnog Balkana i Turskoj. S budžetom od 14,2 milijarde eura u sedmogodišnjem periodu 2021-2027. Evropska unija putem ovog instrumenta nastavlja finansijski podržavati pravne ekonomske i društvene reforme u zemljama kandidatkinjama i potencijalnim kandidatkinjama, osposobljavajući ih tako da ispune kriterije za članstvo u Uniji. 

IPA III PROZORI I TEMATSKI PRIORITETI 

Pomoć u okviru instrumenta IPA III struktuisana je u pet prozora, koji prate ciljeve i novu metodologiju politike proširenja EU-a te su međusobno komplementarni. U svakom od prozora je definisano nekoliko tematskih prioriteta koji odražavaju različite dijelove acquisa i politika EU i  jedinstveni su za sve zemlje korisnice IPA III instrumenta.  

Prozor 1:  Vladavina prava, osnovna prava i demokratija

Tematski prioriteti

- Pravosuđe

- Borba protiv korupcije  

- Borba protiv organizovanog kriminala  

- Migracije i upravljanje granicama

- Osnovna prava  

- Demokratija  

- Civilno društvo

Prozor 2: Dobro upravljanje, usklađivanje s acquisom, dobrosusjedski odnosi i strateško  komuniciranje

Tematski prioriteti

- Dobro upravljanje

- Administrativni kapaciteti i usklađivanje s acquisom

- Dobri susjedski odnosi i pomirenje

- Strateško komuniciranje i aktivnosti monitoringa, evaluacije i komunikacije

Prozor 3:  Zelena agenda i održiva povezanost

Tematski prioriteti

- Okoliš i klimatske promjene

- Promet, digitalna ekonomija i digitalno društvo, energija

Prozor 4: Konkurentnost i rast

Tematski prioriteti

- Obrazovanje, zapošljavanje,  socijalna zaštita i politika uključivanja i zdravlje 

- Razvoj privatnog sektora, trgovine, istraživanja i razvoja

- Poljoprivreda i ruralni razvoj  

- Ribarstvo

Prozor 5: Teritorijalna i prekogranična saradnja

Tematski prioriteti

- promovisanje zapošljavanja, mobilnosti radne snage i socijalne i kulturne inkluzije s obje strane granice

- zaštita okoliša i promovisanje ublažavanja i prilagođavanja klimatskim promjenama, sprečavanje i upravljanje rizikom 

- promovisanje održivog saobraćaja i unapređenje javne infrastrukture 

- promovisanje digitalne ekonomije i društva, između ostalog, kroz digitalno povezivanje, razvoj usluga e-uprave, digitalnog povjerenja i sigurnosti, kao i digitalnih vještina i poduzetništva  

- podrška turizmu te kulturnom i prirodnom nasljeđu 

- ulaganje u mlade, obrazovanje i vještine, između ostalog, kroz razvoj i provođenje programa zajedničkog obrazovanja, stručnog usavršavanja, obuke i infrastrukture koja podržava zajedničke aktivnosti mladih

- promovisanje lokalne i regionalne uprave i unapređenje administrativnih kapaciteta i kapaciteta za planiranje lokalnih i regionalnih vlasti

- jačanje konkurentnosti, poslovnog okruženja i razvoja malih i srednjih preduzeća, trgovine i ulaganja kroz, između ostalog, promovisanje i podršku poduzetništvu, posebno malim i srednjim preduzećima, i razvoju lokalnih prekograničnih tržišta i internacionalizacije

- jačanje istraživanja, tehnološkog razvoja, inovacija i digitalnih tehnologija 

FINANSIJSKE ALOKACIJE

IPA III napušta princip indikativnih finansijskih alokacija po zemljama i zamjenjuje ga principom indikativnih finansijskih alokacija po prozorima, zajedničkim za sve zemlje korisnice IPA-e. Koliko će od ovih indikativnih iznosa biti usmjereno na pojedinačne zemlje korisnice IPA III zavisi od napretka koji budu postigle u provođenju reformi, posebno onih fundamentalnih u oblastima vladavine prava, reforme javne uprave i održivog ekonomskog razvoja i konkurentnosti.

Pregled finansijskih alokacija po IPA III prozorima (2021-2027.) 

OKVIRNI SPORAZUM O FINANSIJSKOM PARTNERSTVU 

Okvirni sporazum o finansijskom partnerstvu (Financial Framework Partnership Agreement) uređuje pravila te povezane obaveze zemlje korisnice IPA III u vezi s planiranjem, programiranjem, provođenjem, monitoringom, evaluacijom i izvještavanjem o pomoći Unije u okviru instrumenta IPA III. Evropska komisija zaključuje ovaj sporazum sa svakom zemljom korisnicom IPA III posebno, te je njegovo stupanje na snagu preduslov dodjele i korištenja pomoći u okviru Instrumenta IPA III. Okvirni sporazum o finansijskom partnerstvu je tipski model sporazuma i kao takav je isti za sve zemlje korisnice IPA-e, a njegovim zaključivanjem zemlja korisnica IPA III se obavezuje da ga dosljedno provodi, što uključuje i prilagođavanje propisa.

Okvirni sporazum o finansijskom partnerstvu između Evropske komisije i Bosne i Hercegovine o posebnim aranžmanima za provođenje pomoći u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći IPA III zaključen je i stupio je na snagu 22. 9. 2022. (Službeni glasnik Bosne i Hercegovine- Međunarodni ugovori, br. 7/22). 

FINANSIJSKI SPORAZUMI

Kako bi se pomoć koju Evropska komisija odobri za zemlju korisnicu u okviru instrumenta IPA III mogla koristiti, zemlja korisnica s Evropskom komisijom zaključuje finansijske sporazume za godišnje IPA III programe pomoći. Finansijski sporazum uređuje principe i uslove za dodjeljivanje pomoći u okviru instrumenta IPA III, uključujući metode provođenja pomoći, rokove provođenja, kao i akcije - projekte koji će biti podržani. 

PLANIRANJE I PROGRAMIRANJE IPA III

Planiranje i programiranje IPA III temelji se na IPA III Programskom okviru, Strateškom odgovoru zemlje korisnice, pripremi idejnih i punih projektnih prijedloga (akcionih fišea i akcionih dokumenata).

IPA III PROGRAMSKI OKVIR 

IPA III Programski okvir je ključni strateški dokument na kojem se temelji planiranje i programiranje pomoći u okviru Instrumenta IPA III za sve zemlje korisnice IPA III, a priprema ga i usvaja Evropska komisija za cjelokupno razdoblje trajanja IPA III instrumenta. IPA III Programski okvir na strateškom nivou definiše opće i specifične ciljeve pomoći za sve IPA III prozore i njima pripadajuće tematske prioritete; vrste akcija čije je finansiranje prihvatljivo kroz IPA III instrument  te jedinstvene indikatore na nivou prozora i tematskih prioriteta.

IPA III programski okvir zamijenio je indikativne strateške dokumente koji su u okviru IPA II pripremani za svaku zemlju korisnicu posebno, čime se snažno naglašava svrha pomoći u okviru ovog instrumenta, kao i to da su kriteriji za članstvo u Uniji i zahtjevi acquisa isti za sve zemlje kandidatkinje i potencijalne kandidatkinje za članstvo u Uniji. 

IPA III STRATEŠKI ODGOVOR 

IPA III Strateški odgovor je dokument koji priprema zemlja korisnica IPA kao odgovor na to kako planira koristiti pomoć u okviru instrumenta IPA III u sedmogodišnjem budžetskom periodu.  

Obrazac Strateškog odgovora sadrži dvije tematske cjeline i svaka prati strukturu IPA III prozora:  u prvoj cjelini zemlja korisnica IPA III opisuje kontekst za dati IPA III prozor, a posebno analizu usklađenosti strateškog okvira zemlje korisnice s ciljevima politike proširenja EU, ciljevima regionalnih i globalnih strategija te principima sektorskog pristupa. U drugoj cjelini zemlja korisnica daje pregled akcija/projektnih prijedloga koje planira finansirati putem instrumenta IPA III u narednom četverogodišnjem periodu. 

Strateški odgovor je radni planski dokument za četverogodišnji period, koji se redovno ažurira, ali se ne usvaja, te služi kao podloga za programiranje i dodjelu IPA III pomoći. Idejni projekti (akcioni fišei) dostavljaju se kao prilog Strateškog odgovora. 

AKCIONI FIŠ I AKCIONI DOKUMENT 

Akcioni fiš/idejni projekat je obrazac kojim se prijedlog akcije dostavlja na ocjenu strateške relevantnosti Evropske komisije. Ovim dokumentom se daju osnovne informacije o akciji te informacije relevantne za ocjenu strateške relevantnosti idejnog projekta, tj. usklađenost idejnih projekata s ciljevima cjelodržavnih strategija zemlje korisnice, strateškim dokumentima EU-a, instrumentima proširenja te regionalnim i globalnim strategijama. 

Akcioni dokument/prijedlog projekta je obrazac za razradu punog prijedloga projekta koji se priprema nakon pozitivne ocjene strateške relevantnosti idejnih projekata (akcionih fišea) koju daje Evropska komisija. Akcioni dokument treba da pruži relevantne informacije za ocjenu tehničke zrelosti punih projektnih prijedloga, kao i dodatne informacije potrebne za ocjenu strateške relevantnost. Konačnu odluku o prihvatanju projektnih prijedloga koje zemlja korisnica planira i programira u okviru instrumenta IPA III donosi Evropska komisija. 

KRITERIJI STRATEŠKE RELEVANTNOSTI I TEHNIČKE ZRELOSTI

Kako bi bili prihvatljivi za finansiranje u okviru instrumenta IPA III, svi projektni prijedlozi koje zemlja korisnica IPA III predlaže u toku procesa planiranja i programiranja ovog instrumenta trebaju ispunjavati kriterij strateške relevantnosti i tehničke zrelosti.  

Strateška relevantnost projektne ideje i projektnog prijedloga cijeni se prema tome da li predložene intervencije doprinose realizaciji ciljeva IPA III Programskog okvira, cjelodržavnih sektorskih strategija, prioriteta koji proizlaze iz instrumenata proširenja EU-a, ciljeva UN-a održivog razvoja, ciljeva regionalnih i globalnih strategija te razvoju sektorskog pristupa. 

Tehnička zrelost 

Tehnička zrelost projektnih prijedloga podrazumijeva da je moguće odmah po potpisivanju finansijskog sporazuma pokrenuti proceduru javnih nabavki u cilju provođenja odgovarajućeg modaliteta implementacije projektnih aktivnosti. 

Posebno se cijeni institucionalna zrelost u smislu postojanja dovoljnog broja angažovanih službenika s odgovarajućim znanjima i kompetencijama te adekvatnog zakonskog i institucionalnog okvira za implementaciju politika u sektoru. Uz ovo, cijeni se i postajanje drugih dokumenata, kao što su tehničke specifikacije za pojedinačne nabavke predviđene projektom, opis projektnog zadatka ili opis akcije, twinning specifikacije, budžetske specifikacije za infrastrukturne projekte, dokazi o riješenim imovinsko-pravnim pitanjima i sl. Ovi dokumenti se dostavljaju Evropskoj komisiji, zajedno s projektnim prijedlozima.  

DRŽAVNA IPA 

Pretpristupna pomoć usmjerava se kroz godišnje državne programe pomoći koji se u terminologiji IPA III nazivaju akcioni planovi za finansiranje u korist zemlje korisnice.  Državni program pomoći usvaja Evropska komisija u formi odluke, čiji su sastavni dio odobreni akcioni dokumenti (projektni prijedlozi). 

Za pregled odobrenih akcionih dokumenata (projektnih prijedloga) za IPA 2021. i IPA 2022. godinu kliknuti ovdje: https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/enlargement-policy/overview-instrument-pre-accession-assistance/bosnia-and-herzegovina-financial-assistance-under-ipa_en

VIŠEDRŽAVNA IPA 

Pored toga što pojedinačno podržava države kandidatkinje i potencijalne kandidatkinje za članstvo u EU, Evropska unija pruža finansijsku i tehničku podršku s ciljem realizacije zajedničkih (regionalnih) prioriteta država korisnica IPA III instrumenta.

Ova podrška se osigurava iz instrumenta Višedržavna IPA (Multi-country IPA), čiji je cilj da se unaprijedi regionalna saradnja i riješe pitanja od općeg interesa za sve korisnice IPA-e. Višedržavni IPA program provodi se na način da se projekti provode zajednički u svim državama korisnicama IPA programa, a ne u svakoj državi zasebno. Države korisnice Višedržavnog IPA programa su: Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo*, Sjeverna Makedonija, Srbija i Turska. Priprema i provođenje Višedržavnog programa provodi se prema direktnom modelu upravljanja, tj. pripremu, provođenje i praćenje provođenja projekata višedržavne IPA-e vrši Evropska komisija.

PRAVNI OKVIR ZA IPA III 

Pravni okvir Evropske unije za uspostavljanje i provođenje Instrumenta pretpristupne pomoći IPA III čine: 

- Uredba (EU) 2021/1529 Evropskog parlamenta i Vijeća od 15. septembra 2021. o uspostavi Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA III)

- Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/2236 оd 15. decembra 2021. o posebnim pravilima primjene Uredbe (EU) 2021/1529 Evropskog parlamenta i Vijeća o uspostavi  Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA III)

- IPA III programski okvir - Provedbena Odluke Komisije od 10. decembra 2021. godine, kojom se usvaja Okvir za programiranje Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA III) za period 2021-2027.