Javni poziv civilnom društvu na online konsultacije

Javni poziv civilnom društvu na online konsultacije

Direkcija za evropske integracije/Ured državnog IPA koordinatora pozivaju civilno društvo u Bosni i Hercegovini na online konsultacije na temu nacrta akcionih dokumenata (projektnih prijedloga) iz bilateralnog programa IPA 2024. 

Online konsultacije će se obaviti putem nove Web platforme za konsultacije za IPA programiranje, na kojoj sva registrovana fizička i pravna lica mogu do 16. 3. 2023. ostaviti pitanja, prijedloge i komentare na deset nacrta akcionih dokumenata za IPA 2024. Za sve potencijalne učesnike/ice u konsultacijama pripremljeno je kratko i jednostavno uputstvo za registraciju na web platformu.

IPA III bilateralni program predstavlja finansijsku podršku namijenjenu jačanje institucionalnih kapaciteta zemalja korisnica u cilju efektivnijeg i efikasnijeg ispunjavanja obaveza, kriterija i uslova za punopravno članstvo u EU. 

Finansijska podrška strateški se planira za različite oblasti ili sektore, odnosno kroz četiri IPA III tematska prozora i pripadajuće tematske prozore: 

TP1: Vladavina prava, osnovna prava i demokratija 

TP2: Dobra uprava

TP 3: Zelena agenda i održiva povezivost 

TP4: Konkurentnost i održivi rast.

U okviru IPA 2024 godišnjeg paketa, pripremljeni su nacrti 10 akcija/projekata;

o EU4 Justice for All (TP1)

o EU Gender Equality Facility in Bosnia and Herzegovina phase II (2024-2027) (TP1)

o EU4 Fundamental Rights (TP1)

o EU Support for Migration, Asylum and Border Management (Tp1)

o EU4 Public Administration Reform – Digitalization (TP2)

o EU4 Strengthening Public Finance Management in BiH (TP2)

o EU4Just Energy Transition (TP3)

o Supporting Reform Efforts in the Employment Sector (TP4)

o Support for Circular Economy and Innovative Start-Ups in BiH (TP4)

o Strengthening Culture and Creative Industries Sectors in BiH (TP4)