Инвестициони оквир за Западни Балкан - WBIF

ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Инвестициони оквир за Западни Балкан (енг. Western Balkans Investment Framework – WBIF) је заједничка иницијатива Европске комисије и партнерских међународних финансијских институција (EIB-Европске инвестиционе банке, EBRD-Европске банке за обнову и развој, CEB-Развојне банке Савјета Европе, KfW -Њемачке развојне банке, AFD-Француске развојне агенције и Свјетске банке-WB), чији циљ је да се за приоритетне пројекте у региону обједине и координишу различити извори финансирања (првенствено кредити) са грант средствима.

Извор: WBIF (2019.)

WBIF сачињавају Заједнички фонд за грант средства и Заједнички фонд за кредитирање. Финансијска средства Заједничког фонда за грант средства су намијењена пројектима који су подржани кредитима партнерских међународних финансијских институција (које неформално сарађују унутар Заједничког фонда за кредитирање), као и осталих финансијских посредника, а у приоритетним областима везаним за изградњу инфраструктурете осталим областима које подржавају социо-економски развој.

Више о WBIF инструменту: www.wbif.eu 

1. Донатори:

WBIF грантови су у потпуности финансирани од донаторских контрибуција:

a.       Европска комисија – највећи донатор је Европска унија кроз ИПА фондове

b.       Билатерални донатори – Аустрија, Чешка Република, Данска, Финска, Француска, Грчка, Низоземска, Ирска, Италија, Канада, Луксембург, Мађарска, Норвешка, Њемачка, Пољска, Словачка, Словенија, Шпанија, Шведска и Велика Британија

Међународне финансијске институције (IFI): Европска инвестициона банка (EIB), Европска банка за обнову и развој (EBRD), Развојна банка Савјета Европе (CEB), Развојна банка Њемачке (KfW), Свјетска банка (WB), Француска развојна агенција (AFD).

 IFI уплаћују дио грант средстава у Заједнички фонд, те дају кредите земљама корисницима за појединачне пројекте.     

2.     Земље кориснице: потенцијални кандидати/кандидати за чланство у ЕУ са Западног Балкана – Албанија, Босна и Херцеговина, Косово*, Македонија, Црна Гора и Србија. Њих представља:

Државни ИПА координатор (ДИПАК) – има кључну улогу у координисању процеса припреме и подношења апликација за WBIF финансирање. ДИПАК је улазна тачка за структуру WBIF-а.

Државни одбор за инвестиције  (National Investment Committee – NIC) – домаће тијело на чијем челу је премијер или министар финансија. Улога овог тијела је да одобрава и потврђује приоритизацију стратешких инвестиционих пројеката идентификованих на Јединственој листи приоритетних секторских инфраструктурних пројеката.

3.      Кредитори: Међународне финансијске институције (IFI)

                                 

Извор: WBIF (2019.)

*према Резолуцији 1244/99

 Области које подржава WBIF

· Транспорт: жељезнички саобраћај, унутрашњи пловни путеви, цестовни саобраћај, луке, аеродроми, прекогранични објекти; 

· Енергија: обновљиви извори енергије, системи повезивања, пренос енергије, хидроенергија, плиноводи, енергетска ефикасност и уштеда енергије; 

· Животна средина: водоснабдијевање, третман отпадних вода, канализација, управљање чврстим отпадом и опасним отпадом, контрола штетних емисија; 

· Дигитална повезаност; 

· Социјални сектор: школе, болнице и здравствени центри, социјални стамбени смјештај, остале јавне установе; 

· Подршка развоју приватног сектора   (WB EDIF); 

· Остали сектори који подржавају социо-економски развој, уколико их одобри Управни одбор Инвестиционог оквира за Западни Балкан.

Сврха грант средстава је да се подрже активности унутар инфраструктурних пројеката финансираних кредитима партнерских међународних финансијских институција (IFI). Само у изузетним случајевима одобриће се грант средства за пројекте техничке помоћи за које нису директно везани кредити партнерских међународних финансијских институција. Аплицирати могу јавни субјекти или субјекти са мјешовитим јавним и приватним капиталом, задужени за пружање јавних услуга, њихово управљање, уговарање и изградњу.

Пројекти за које се аплицира за грант средства требају бити припремељени у складу са претприступном стратегијом ЕУ и релевантним секторским стратешким документима и плановима инвестиција, те бити уврштени у Јединствену листу приоритетних инфраструктурних пројеката за БиХ (енг. Single Project Pipeline - СПП). У периоду 2015-2020. приоритет је дат пројектима у склопу Агенде за повезивање за Западни Балкан, за које је Европска унија издвојила око једну милијарду евра средстава за суфинансирање инвестиционих грантова у циљу брже изградње транспортних и енергетских коридора за повезивање Западног Балкана с Европском унијом.

Детаљи за сваки WBIF позив су дефинисани у позиву који објављује Државни ИПА координатор (NIPAC), на основу позива Европске комисије.  Управни одбор Инвестиционог оквира за Западни Балкан (којег чине представници Европске комисије, међународних финансијских институција и билатералних донатора) одлучује о пројектима који ће добити грант подршку. Грант апликације свих држава корисница се предлажу путем NIPAC-а или путем партнерских међународних финансијских институција, уз сагласност NIPAC-a. Више детаља о аплицирању се налазе у Одјељку FAQ. 

Извор: WBIF (2019.)

 

Извор: WBIF (2019.)

Извор: WBIF (2019.)

Шта се финансира путем WBIF гранта?

Постоје двије врсте позива за аплицирање на WBIF средства:

1.       ТА Позиви (техничка помоћ за припрему пројеката) -  два позива годишње (јануар и јуни)

2.       ИГ позиви (суфинансирање инвестиционих грантова) -  један позив годишње (јуни)

 CBA (анализу користи и трошкова), предстудије изводљивости, студије изводљивости, главни пројекат и другу пројектну документацију;

·         Студије утицаја на животну средину и утицаја на социјалне прилике;

·         Надзор над извођењем радова;

·         Циљано јачање капацитета и подршку у имплементацији пројекта;

·         Регионалне секторске студије.

Инвестициони грантови дају подршку за:

·         Суфинансирање радова;

·         Суфинансирање набавке опреме. 

Документ преглед
Често постављена питања (FAQ) преглед
WBIF водич за апликанте преглед