Interreg Jadransko-jonski program transnacionalne saradnje (ADRION)

Opći cilj programa ADRION je da djeluje kao pokretač politika i inovator u upravljanju podstičući evropske integracije među zemljama partnerima (Albanija, Bosna i Hercegovina, Grčka, Italija, Crna Gora, Srbija, Slovenija) koristeći bogate prirodne, kulturne i ljudske potencijale koji okružuju Jadransko i Jonsko more, istovremeno jačajući ekonomsku, socijalnu i teritorijalnu povezanost u programskom području. 

Upravljačko tijelo programa ADRION je regija Emilia Romagna sa sjedištem u Bolonji, Italija. Nacionalno tijelo u BiH koje koordinira provođenje Programa zajedno s ostalim državama učesnicama je Direkcija za evropske integracije.

Prvi poziv: Lista odobrenih projekata sa partnerima iz BiH

Drugi poziv: Lista odobrenih projekata sa partnerima iz BiH

Treći poziv: Lista odobrenih projekata sa partnerima iz BiH

Četvrti poziv: Lista odobrenih projekata sa partnerima iz BiH

Peti poziv: Lista odobrenih projekata sa partnerima iz BiH

Za više detalja posjetite web stranicu Programa 

Kontakt osobe u Direkciji za evropske integracije:

 

Sanja Vukadin                                                                                

sanja.vukadin@dei.gov.ba                                                         

+387 33 255 352

  

Damir Hadžić 

+387 33 202 249

S ciljem efikasne provedbe Programa, državnim tijelima u zemljama korisnicama Programa, na raspolaganju su projekti tehničke pomoći.

U BiH to je:

Naziv projekta

Trajanje

Vrijednost projekta (EUR)

Svrha

Podrška implementaciji Interreg ADRION 2014 – 2020 (824 - National TA BIH)

72 mjeseca (2016-2021)

 

187.784,80 EUR

159.617,80 (EU grant)

28.167,72 (doprinos BiH)

 

Podrška efikasnoj provedbi Programa; podrška aplikantima i korisnicima i jačanje njihovih kapaciteta za učešće u Programu; jačanje administrativnih kapaciteta Direkcije u ulozi državnog tijela u provedbi Programa; podrška vidljivosti i promocija Programa.