Превођење правних прописа

Преводе се правни прописи ЕУ (acquis) ради правовременог усклађивања законодавства БиХ у предметним областима, као и остали документи Европске уније због јасног разумијевања обавеза које произлазе из процеса европских интеграција. 

Правни прописи БиХ се преводе на енглески језик како би институције Европске уније установиле усклађеност нашег законодавства са прописима ЕУ. 

Оба ова процеса подразумијевају добро разрађену методологију процеса превођења, развијену и усклађену терминологију те  високо квалификован и обучен кадар.
 
Сва терминологија која је настала у процесу превођења правних аката ЕУ и других докумената у процесу европских интеграција обједињена је у вишејезичној терминолошкој бази БиХтерм.

Основни принцип осигурања квалитета превода правних прописа јесте прецизна терминологија и њена досљедна употреба. Због тога је све правне и стручне термине неопходно ускладити са правницима и стручњацима из појединих области. Како би осигурала досљедну употребу усклађене терминологије Дирекција је реализовала неколико конкретних пројеката од којих је први Терминолошки рјечник европских интеграција. Након што је БиХ потписала Споразум о стабилизацији и придруживању, израђен је и Глосар главног текста Споразума о стабилизацији и придруживању. Међутим, најзначајнији корак у процесу усклађивања и досљедне употребе терминологије представља успостављање вишејезичне терминолошке базе BiHterm која је доступна на интернет страници Дирекције.  Ова база тренутно садржи велики број термина из разних области и свакодневно се ажурира.

У Европској унији постоји вишејезична терминолошка база података IATE – InterActive Terminology for Europe која садржи термине специфичне за Европску унију и којом заједнички управљају главне институције ЕУ. Остале глосаре и рјечнике ЕУ према областима може пронаћи овдје.

Приручник за превођење правних прописа у Босни и Херцеговини на енглески језик

Приручник је намијењен онима који се баве превођењем правних прописа у Босни и Херцеговини на енглески језик и садржи једноставна упутства и практичне примјере за превођење појединих дијелова правних прописа на енглески језик. Поред упутстава за превођење правних прописа у БиХ на енглески језик, приручник садржи и стилски водич за енглески језик (Style Guide for Translating Legislation in BiH into English) као и двојезични приказ назива институција и тијела у Босни и Херцеговини кроз законодавну, извршну и судску власт.

Приручник за превођење правних аката ЕУ

Овај Приручник је намијењен преводиоцима и осталим стручњацима укљученим у процес превођења правних аката ЕУ. Приручник поред стандардних образаца правних аката ЕУ  садржи и опште информације о институцијама и законодавству ЕУ, као и основна правила за осигурање квалитета превода. У приручнику су описани и технички захтјеви за обликовање и уређење текста превода, а на самом крају се налази листа чешћих правних израза који се користе у праву ЕУ.

Заједнички практични водич

Превод Заједничког практичног водича (Joint Practical Guide) припремљен је с намјером да се службеници укључени у израду правних прописа поближе упознају са принципима и смјерницама за израду правних прописа у институцијама Европске уније. Превод овог приручника може бити користан како службеницима који раде на усклађивању правних прописа Босне и Херцеговине са законодавством ЕУ тако и преводиоцима који преводе правне акте ЕУ.