Превођење у процесу европских интеграција

У процесу приступања Босне и Херцеговине Европској унији преводе се правни прописи и други  документи значајни за разумијевање и испуњавање обавеза из процеса. У Дирекцији за европске интеграције се преводе документи потребни за рад тијела основаних у складу са Споразумом о стабилизацији и придруживању, као што су документи за дискусију за састанке пододбора и Одбора за стабилизацију и придруживање, записници и препоруке с ових састанака, годишњи извјештаји Европске комисије о Босни и Херцеговини и слично. 

Дирекција је одговорна за координацију процеса превођења правних прописа БиХ на енглески језик и за контролу квалитета ових превода у складу с Одлуком о поступку усклађивања законодавства БиХ с правним тековинама Европске уније („Службени гласник БиХ“, бр. 75/16 и 2/18). Превођење домаћих правних прописа на енглески језик је дио процеса усклађивања прописа БиХ с acquis-ем ЕУ. Како би Европска комисија могла да да мишљење о усклађености, пропис који се усклађује мора да буде преведен. Превођење и стручна редактура прописа је у надлежности обрађивача прописа, док је Дирекција задужена за контролу квалитета ових превода.  

У процесу превођења правних прописа од великог значаја је досљедна употреба утврђене стручне терминологије, а најзначајнији алат у том смислу је табела стручних термина. Ову табелу Дирекција израђује заједно са стручњацима из ресорних институција, односно обрађивачима прописа. У сврху похрањивања утврђене терминологије на једном мјесту и осигурања њене досљедне примјене Дирекција је креирала вишејезичку терминолошку базу БиХтерм.

Методолошки приручници за превођење

Приручник за превођење правних прописа у Босни и Херцеговини на енглески језик

Приручник је намијењен онима који се баве превођењем правних прописа у Босни и Херцеговини на енглески језик, али може да буде и користан алат за оне који припремају различите врсте докумената на енглеском језику. Садржи једноставна упутства и практичне примјере за превођење правних прописа на енглески језик. Поред тога, Приручник садржи и стилски водич за енглески језик (Style Guide for Translating Legislation in BiH into English), као и двојезички приказ назива институција и тијела у Босни и Херцеговини кроз законодавну, извршну и судску власт. 

Методологија за превођење и редактуру превода прописа у БиХ на енглески језик

У Методологији су објашњене фазе процеса превођења правних прописа, као и приступ превођењу, правној и стручној редактури. Опис сваке фазе је поткријепљен практичним примјерима, како би се јасније представио значај прецизног и досљедног превођења. Методологија је намијењена свима који преводе и ревидирају преводе прописа у Босни и Херцеговини на енглески језик.

Смјернице за превођење докумената у процесу европских интеграција на енглески језик

Смјернице су првенствено намијењене преводиоцима који преводе службене документе у процесу европских интеграција на енглески језик. У Смјерницама је дат преглед основних правила којих се треба придржавати при превођењу како би се добио квалитетан и уједначен превод. Такође, наведени су примјери честих грешака и дословног превођења те понуђена одговарајућа рјешења и смјернице којих се треба придржавати.