Превођење правних прописа

          Прописи Европске уније (acquis) ради правовременог усклађивања законодавства БиХ у различитим областима, као и остали документи Европске уније ради јасног разумијевања обавеза које произлазе из процеса европских интеграција.

          Правни прописи БиХ на енглески језик како би институције Европске уније процијениле усклађеност нашег законодавства с прописима ЕУ, као и остали документи потребни за успјешну комуникацију између ЕУ и власти у Босни и Херцеговини.

За оба ова процеса кључни су добро разрађена методологија, усклађена терминологија, те високо квалификован и обучен кадар. Стручна терминологија из одређених области дjеловања утврђује се у сарадњи с ресорним институцијама у БиХ и уноси се у вишејезичнy терминолошкy базy БиХтерм.

Прецизно и тачно дефинисана терминологија и њена досљедна употреба  кључни су за осигурање квалитета у превођењу правних прописа. Зато овај процес налаже учешће правника и ресорних стручњака. Дирекција је предузела низ активности у циљу досљедне употребе утврђене терминологије, а прва од њих је била израда Терминолошког рјечникa европских интеграција. Након што је потписан Споразум о стабилизацији и придруживању, израђен је и Глосар Споразума о стабилизацији и придруживању. Међутим, примарни алат у процесу усклађивања и осигурању досљедне употребе терминологије јесте вишејезичнa терминолошкa базa БиХтерм која је доступна на интернет страници Дирекције. Ова база тренутно садржи велики број термина из разних области.

Tерминолошка база Европске уније IATE – InterActive Terminology for Europe садржи термине специфичне за Европску унију. Овом терминолошком базом заједнички управљају главне институције ЕУ. Остале глосаре и рјечнике ЕУ према областима можете пронаћи овдје.

Приручник за превођење правних прописа у Босни и Херцеговини на енглески језик

 

Овај приручник је намијењен преводиоцима и осталим стручњацима укљученим у процес превођења правних аката ЕУ. Поред стандардних образаца правних аката ЕУ, Приручник садржи и опште информације о институцијама и законодавству ЕУ, као и основна правила за осигурање квалитета превода. У приручнику су описани и технички захтјеви за обликовање и уређење текста превода, а на самом крају се налази листа чешћих правних израза који се користе у праву ЕУ.

Заједнички практични водич (Joint Practical Guide) Европског парламента, Савјета и Комисије преведен је како би се особе које учествују у изради правних прописа ближе упознале с принципима и смјерницама за израду правних прописа у институцијама Европске уније. Водич може да користи како службеницима који раде на усклађивању правних прописа Босне и Херцеговине са законодавством ЕУ тако и преводиоцима који преводе правне акте ЕУ.