Позив за учешће у консултацијама – Припрема стратешког одговора за ИПА III и припрему Акционих докумената за ИПА 2021-22

Позив за учешће у консултацијама – Припрема стратешког одговора за ИПА III и припрему Акционих докумената за ИПА 2021-22

Уред Државног ИПА координатора позива цивилно друштво на изражавање интереса за учешће у консултацијама везано за припрему Стратешког одговора за ИПА ИИИ за период 2021-2024 и припрему Акционих докумената за ИПА 2021-22.

Консултације ће се проводити електронском поштом, искључиво на енглеском језику, убрзаним темпом условљеним роковима задатим од стране Европске комисије.

Учесници који се пријаве ће бити укључени у консултације у радне групе које ће чинити представници институција у Босни и Херцеговини. Доље су наведени сектори с назнаком циљаних тематских приоритета.

Циљ је консултација дизајнирање пројеката („акција“) који доприносе постигнућу циљева постављених у релевантним стратегијским документима Босне и Херцеговине и Европске уније, са посебним нагласком на рјешавање потреба које проистичу из 14 приоритета из Мишљења ЕК, те на проведбу препорука из Извјештаја ЕК за БиХ за 2020, проведбу препорука ЕК достављених БиХ послије редовних засједања релевантних пододбора ССП и сл.

За резултате консултација и на њима засноване одлуке у коначници су одговорни представници компетентних институција у Босни и Херцеговини.

Рок за доставу имена учесника из цивилног друштва је 08/01/21. Податке (име, презиме, организација, одабрани сектор) је потребно доставити на е-маил адресу naida.dilic@dei.gov.ba

1.       Правосуђе
Повећање неовисности, одговорности, учинковитости и квалитета правосудних система; професионалности судаца и система правде у цјелини укључујући вјештине и капацитете релевантних службеника у администрацији правде

2.       Унутрашњи послови

Борба против корупције, борба против организираног криминала, сигурност, кибернетичка сигурност, борба против тероризма, превенција насилног екстремизма и радикализације, миграције и  управљање границама

3.       Основна права

Проведба свих права и слобода постављених у Европској конвенцији о људским правима, њеним протоколима и правном праксом проистеклом из одлука Европског суда за људска права, родна једнакост, превенција на роду базираном насиљу, борба против дискриминације против мањина, промоција слободе изражавања, заштита мањина, посебно Рома, особа са недостацима и ЛГБТ+, заштита дјеце, заштита података

4.       Демократија

Осигуравање конструктивног дијалога првенствено путем скупштина; јачање одговорности у парламентима; изборна реформа у складу са препорукама ОДИХР и Венецијанске комисије

5.       Добро управљање

Реформа јавне управе, управљање јавним финанцијама, јавне набавке, управљање на нижим нивоима власти, статистика, економско управљање

6.      Околиш и климатске промјене

Достизање стандарда ЕУ у области заштите околиша; подршка политикама које третирају климатске промјене

7.       Транспорт, дигитална економија и друштво

Промоција интелигентног, одрживог, инклузивног и сигурног транспорта; уклањање уских грла у кључним инфраструктурама мреже; побољшање приступа дигиталним технологијама и услугама; убрзање пријелаза ка ниско-угљичној економији; промоција пријелаза на чисту енергију и еуропско интегрирано тржиште енергије

8.       Енергија

Енергијска учинковитост и обновљиве енергије; институцијска и регулаторна реформа путем усклађивања с ЕУ ацqуис; прогресивна интеграција и међуповезаност с енергетским тржиштем ЕУ

9.      Образовање

Приступ образовању и квалитет образовања укључујући струковно образовање, прилике за обуку и цјеложивотно учење на свим нивоима

10.   Запошљавање
Јачање квалитетног запошљавања и приступ тржишту рада; смањење удјела неформалног запошљавања и промоција социјалне заштите; инклузија и сузбијање сиромаштва.

11.    Социјална заштита и инклузија

Учвршћење услуга у заједници с нагласком на системе дјечје заштите; јачање друштвеног подузетништва сукладно стандардима ЕУ

12.   Здравство

Реформе здравственог система с обзиром на стандарде покривености и стандарде бриге о популацији у цјелини.

13.    Конкурентност

Побољшања пословног окружења и инвестицијске климе; јачање истраживања, технолошког развоја и иновација.

14.   Пољопривреда и рурални развој

Јачање пољопривреде за натјецање на тржишту и прогресивно усаглашавање са законским оквиром ЕУ (укључујући рурални развој, ветерину, сигурност хране и здравље биљака)